Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van kracht op iedere cursist die heeft betaald en op de personen die mee zijn.


 1. Alle tussen Dierenverzorging Drenthe en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij, die betaald hebben voor desbetreffende cursus.
 3. Om volledig ingeschreven te kunnen worden dient de cursist:
  I. bij de eerste les het enting boekje te laten zien.
  II. Aangemeld via Whatsapp of email.
  III. kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op de site.
  IV. gecontroleerd te hebben of zijn of haar hond meeverzekerd is in de W.A. verzekering.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders, c.q. wettige vertegenwoordigers aanwezig te zijn
 5. Vervallen trainingen schuiven gewoon door naar een volgende cursusdag tot het aantal te geven lessen is vol gemaakt, tenzij er met de cursisten een andere afspraak gemaakt wordt.
 6. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant te voldoen voor of op de eerste cursusdag. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan kan de cursist geweigerd worden de lessen bij te wonen.
 7. Indien de cursus vroegtijdig wordt beindigd, door cursist, heeft u geen recht op restitutie. Uit coulance hanteren wij het volgende. Per gevolgde les betaald u 25 euro. Lessen welke niet zijn afgezegd worden ook berekend! Daarnaast worden er 25 euro administratiekosten in berekening gebracht en 15 euro voor het digitale naslagwerk.
 8. Indien door ziekte of overmacht de les c.q. cursus moet worden beindigd door de trainster, zal de Hondenschool, indien mogelijk, zorgen voor adequate vervanging en/of inhaaldatum.
  Pas in de tweede plaats kan overgegaan worden tot restitutie van het resterende cursusbedrag.
 9. Inhaallessen zijn, in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk.
  De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de trainer naar diens mogelijkheden ingepast.
  Indien er niet 60 minuten voor aanvang les wordt afgezegd vervalt het recht op inhalen.

C. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer(ster) of de administratie zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te stellen (0629099105, dvd@dierenverzorgingdrenthe.nl) Niet afzeggen betekend les gevolgd!
 2. Op het terrein van de Hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(ster), aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, d.i. afgestemd op het trainen van honden. (b.v. geen hoge hakken, geen lange jassen met wapperende panden, geen loshangende sjaals e.d.).
 4. De cursist draagt er zorg voor dat de te trainen hond alle benodigde inentingen vroegtijdig ontvangen heeft. Dit kan gecontroleerd worden door de trainer(ster).
 5. Als de hond loops is of anderszins lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de trainer(ster), alvorens met deze hond op de les te verschijnen.
 6. Indien hierover geen overeenstemming bestaat tussen trainer(ster) en cursist, dient, voor rekening van de cursist, overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 7. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training; zij zijn aanwezig op eigen risico.
 8. Tijdens de lessen is het voor alle aanwezigen verboden te roken.
 9. De toeschouwers dienen zich te houden aan bovengenoemde gedragsregels en aan aanwijzingen van de trainer(ster).
 10. De door uw hond, voor, tijdens of na de les gemaakte drollen dienen opgeruimd te worden.
 11. Mobiele telefoons mogen geen overlast veroorzaken
 12. Voor, tijdens of na de lessen stelt Hondenschool Dierenverzorging Drenthe zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel aan hond en/of persoon.
 13. Cursisten zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen hond.