Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 1. Alle tussen Dierenverzorging Drenthe en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij, die een aanmeldingsformulier hebben ingeleverd en betaald hebben voor desbetreffende cursus.
 3. Om volledig ingeschreven te kunnen worden dient de cursist:
  1. bij de eerste les het enting boekje te laten zien.
  2. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier te hebben ingeleverd middels email.
  3. kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op de site.
  4. gecontroleerd te hebben of zijn of haar hond meeverzekerd is in de W.A. verzekering.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders, c.q. wettige vertegenwoordigers, de overeenkomst mede te ondertekenen.
 1. Cursus
 1. De Hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld of in overleg cursisten. Daardoor vervallen trainingen schuiven gewoon door naar een volgende cursusdag tot het aantal te geven lessen is vol gemaakt, tenzij er met de cursisten een andere afspraak gemaakt wordt. Op de home pagina van de website wordt vermeld of lessen doorgaan of niet. In de vakantieperiodes trainen wij gewoon door.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant, of per bank te voldoen voor of op de eerste cursusdag. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan kan de cursist geweigerd worden de lessen bij te wonen.
  Voor een tweede hond uit hetzelfde gezin en in dezelfde cursus wordt de helft van het cursusgeld berekend.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, door cursist en/of hond, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Na vertoon van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging.
  Het gaat hier om een restbedrag na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 4. Indien door ziekte of overmacht de les c.q. cursus moet worden beëindigd door de trainster, zal de Hondenschool, indien mogelijk,  zorgen voor adequate vervanging en/of inhaaldatum.
  Pas in de tweede plaats kan overgegaan worden tot restitutie van het resterende cursusbedrag, minus de kosten van geleverd cursusmateriaal en vaste lasten.
 5. Inhaallessen zijn, in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk.
  De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de trainer naar diens mogelijkheden ingepast.
  Indien er niet 60 minuten voor aanvang les wordt afgezegd vervalt het recht op inhalen. U heeft recht op 2 inhaallessen.

 Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer(ster) of de administratie zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te stellen (0629099105, dvd@dierenverzorgingdrenthe.nl)
 2. Op het terrein van de Hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(ster), aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, d.i. afgestemd op het trainen van honden. (b.v. geen hoge hakken, geen lange jassen met wapperende panden, geen loshangende sjaals e.d.).
 4. De cursist draagt er zorg voor dat de te trainen hond alle benodigde inentingen vroegtijdig ontvangen heeft. Dit kan gecontroleerd worden door de trainer(ster).
 5. Als de hond loops is of anderszins lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de trainer(ster), alvorens met deze hond op de les te verschijnen.
 6. Indien hierover geen overeenstemming bestaat tussen trainer(ster) en cursist, dient, voor rekening van de cursist, overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 7. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training; zij zijn aanwezig op eigen risico.
 8. Tijdens de lessen binnen zowel als buiten, is het voor alle aanwezigen verboden te roken.
 9. De toeschouwers dienen zich te houden aan bovengenoemde gedragsregels en aan aanwijzingen van de trainer(ster).
 10. De door uw hond, voor, tijdens of na de les gemaakte drollen dienen opgeruimd te worden.
 11. Mobiele telefoons dienen tijdens de theorie zowel als de praktijk uitgeschakeld te zijn.
 12. Voor, tijdens of na de lessen stelt Hondenschool Dierenverzorging Drenthe zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel aan hond en/of persoon.
 13. Cursisten zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen hond.

Privacywet:

Uw gegevens worden bij dierenverzorging nooit doorgespeeld naar derden. Vrij vragen zo min mogelijk gegevens van u en alleen die gegevens die nodig zijn om te communiceren omtrent de trainingen. U inschrijving blijft in ons bestand staan zodat wij u op de hoogte kunnen houden van verschillende trainingen. Als u wilt halen wij u uit het systeem als u daar om vraagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest